เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร “การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” รุ่นที่ 21

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร “การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” รุ่นที่ 21

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
“การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” รุ่นที่ 21
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 - 20 มกราคม 2560**
-----------------------------------

               วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักงานเลขาธิการ ได้กำหนดตารางเวลาการจัดการศึกษา หลักสูตรสัมฤทธิบัตร “การให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” รุ่นที่ 21 ดังนี้

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม 41,000 บาท (รวมค่าอาหาร ที่พัก เอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ/รถบัส ไป-กลับตามกำหนดการของสถาบัน)

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์
โทรศัพท์ 0-2141-9583