เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4
** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2560 **
-----------------------------------
                  

                    ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในกากับของรัฐสภา ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4” ขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทหาร และตารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 คน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารของผู้นา และผู้มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ในบริบทของสังคมท้องถิ่น เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานเชิงพื้นที่ (Area-based Management) เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการบริหารงานพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หลักสูตรได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2560 และเปิดการศึกษาอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 ถึง มกราคม 2561 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 วัน (ศุกร์-เสาร์ เวลา 09.00–16.00 น.) ใช้เวลาการศึกษาประมาณ 8 เดือน

                  ในการนี้ำสถาบันฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรฯ สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม  ได้ที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า หรือสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.kpi.ac.th 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175