เลือกภาษา

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

logo_kpi_web

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือก

หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

-----------------------------------

          ตามที่ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์และ  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน  การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  รุ่นที่ 2

          ในการนี้ สำนักฯ ได้เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการศึกษาเข้าอบรม   
จากเดิมวันที่ 7 เมษายน 2560 เปลี่ยนเป็นวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
น.ส.นันทวรรณ ประจวบ โทรศัพท์ 02-141-9536 
น.ส.ศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ โทรศัพท์ 02-141-9538