เลือกภาษา

ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

**ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2560  **
-----------------------------------

           ด้วย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัยและจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับวุฒิบัตร การการประชุมสัมมนาและบรรยายวิชาการ รวมทั้งการให้บริการและการให้คำปรึกษาทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทย และการนำมาตรฐานและกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับสากลและระดับชาติมาใช้ในบริบทสังคมไทยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์ความรู้แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ ของสังคม  ทั้งนี้ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ในการป้องกัน แก้ไขและเยียวยาความขัดแย้งไม่ให้ขยายตัวไปสู่ความรุนแรงอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุขสถาพรต่อไป

การรับสมัคร

  1. -เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี/อาคารบี ชั้น 5 (ฝั่งทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ให้ถือตราประทับ (วันส่ง) จากที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซอง : หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
  2. ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และหลักฐานการสมัครให้ครบ ถ้าผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครนำส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับสมัครจนกว่าผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครส่งหลักฐานครบ ตามที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.)
  3. ไม่มีการรับสมัครโดยการส่งเอกสารการสมัครทางโทรสาร
  4. ค่าลงทะเบียน คนละ 69,000 บาท (ค่าอาหาร เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่าย ในการศึกษาดูงานในประเทศ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
น.ส.นันทวรรณ ประจวบ โทรศัพท์ 02-141-9536
น.ส.ศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ โทรศัพท์ 02-141-9538