เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

            

1. กำหนดการรายงานตัว
               หลักสูตรฯ กำหนดให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ตามลำดับรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดดังต่อไปนี้

ลำดับการรายงานตัว

รอบเช้า  ลำดับที่ 1 - 34   เวลา 09.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย ลำดับที่ 35 - 68 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่รายงานตัว ห้องประชุม 1 – 2 ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ทางเข้า 3 ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ

2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
               ผู้ได้รับการคัดเลือก สามารถชำระค่าลงทะเบียนศึกษาอบรม จำนวน 69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้ระหว่างวันที่ 12 – 27 เมษายน 2560 โดยผ่าน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนี้

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน

1)  การชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระผ่านธนาคาร เท่านั้น
2)  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ให้ถูกต้องและครบถ้วน นำไปยื่นที่ธนาคาร
3)  กรุณากรอกรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงิน มายังหมายเลขโทรสาร 02-143-8173


3. พิธีเปิดการศึกษาอบรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  • วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. พิธีเปิดการศึกษาอบรม ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา อาคารจอดรถชั้น 5 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และ การศึกษา
    ดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง
  • วันที่ 28 – 30 เมษายน 2560 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรม เอ - วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี (นักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
    เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และออกเดินทางพร้อมกันโดยรถบัส)

อนึ่ง สถาบันฯ กำหนดให้นักศึกษาต้องมารายงานตัว และเข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตร – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งนี้ หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ

4. ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
น.ส.นันทวรรณ ประจวบ โทรศัพท์ 02-141-9536 
น.ส.ศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์ โทรศัพท์ 02-141-9538