เลือกภาษา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7
**เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560**
-----------------------------------
                  

            เพราะสังคมต้องการศักยภาพคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ  ร่วมจุดประกายความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาทักษะเพื่อเติมเต็มความพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กับ “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7)” สถาบันพระปกเกล้า  สำหรับคนรุ่นใหม่ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
3. ประสบการณ์การทำงานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. คุณสมบัติประกอบอื่นๆ โปรดศึกษาในรายละเอียดใบสมัคร

จำนวนรับ

  • ไม่เกิน 120 คน
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- น.ส.นฤมล อินทรลักษณ์ โทร.02-141-9583
- นายคมกฤช เพ็ญสุข โทร. 02-141-9580
โทรสาร 02-143-8176