เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
*รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 3 เมษายน - พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ*

-----------------------------------
   

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติม      

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป โดยการติดให้ใช้กาวทาด้านหลังรูป ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรูป)
3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

กรณีเอกชน

-  เจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน โปรดแนบหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท และโครงสร้างหน่วยงาน
-  ผู้บริหารระดับกลางของเอกชน โปรดแนบโครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหารมาด้วย

การรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 3 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
2. ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบ ภายในวันที่สถาบันฯ กำหนด ถ้าผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครนำหลักฐานการสมัครส่งไม่ครบ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับสมัครจนกว่าผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานครบตามที่สถาบันฯ กำหนด
3. ไม่รับสมัครโดยส่งเอกสารการสมัครทางโทรสาร (แฟกซ์) หรือ E-mail

ติดต่อสอบถาม : 

        โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หรือ นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620
        นางสาวยะราพร เฉลยโฉม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9621
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178