เลือกภาษา

โครงการวิจัยชุมชนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการวิจัยชุมชนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาประจำปีงบประมาณ 2560

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  โครงการวิจัยชุมชนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณา  ประจำปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------

เงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้ตอนเปิดรับข้อเสนอโครงการ คือ

  1. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเป็นไปตามรูปแบบที่สถาบันฯ กำหนด
  2. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งมาขอรับทุนต้องเป็นโครงการระยะสั้นที่ใช้เวลา 8 เดือน
  3. ผู้วิจัยต้องจัดแถลงผลการศึกษาในพื้นที่ที่ศึกษา 1 ครั้ง หลังรายงานฉบับสมบูรณ์ได้รับการอนุมัติจากกรรมการกำกับโครงการแล้ว
  4. เสนองบประมาณในการดำเนินโครงการ ไม่เกิน 80,000 บาท
    (คณะกรรมการจะพิจารณาวงเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม) และ  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน จำนวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์

สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารในวันสุดท้าย (วันที่ 30 พ.ย.59) จะดูที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเอกสาร
ในวันที่ 30 พ.ย. เท่านั้นค่ะ หากเป็นวันหลังจากนั้นขออนุญาตไม่รับพิจารณานะคะ

  • ระยะเวลาการพิจารณา : ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
  • ประกาศผลการพิจารณา : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ติดต่อผู้บริหารโครงการได้ที่
ทวิติยา สินธุพงศ์ - สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-1419598 หรือ 087-0303452
อีเมล์ tawitiya@kpi.ac.th; tweetya@hotmail.com