เลือกภาษา

เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา

เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา
**เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2560 **
-----------------------------------
                  

                  ตามที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระปกเกล้ากำหนดโครงการวิจัยด้านประวัติศาสตร์สังคมและศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มและมีผลสืบเนื่องถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2560 จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ” จำนวน 2 เรื่อง  ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้

  1. ด้านการเมืองการปกครอง (เช่น สันติวิธีและธรรมาภิบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเป็นพลเมือง การใช้สิทธิ์และเสรีภาพในด้านต่างๆ)
  1. ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา (เช่น  พัฒนาการของกิจการสหกรณ์ การให้สัมปทานแก่การประกอบกิจการค้าต่างๆ)
  1. ด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต (เช่น  พระราชประเพณีสำคัญต่างๆ สถาปัตยกรรม วรรณกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ศาสนา การดนตรี ศิลปกรรม)
  1. ด้านกฎหมาย (เช่น การออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆในรัชสมัย  ระบบความยุติธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

               พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และจะประกาศผลผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ ได้ที่

  • ทางไปรษณีย์มายัง พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัสกรุงเทพฯ 10100
  • ทาง email address ที่ chatbongkoch@kpi.ac.th

ติดต่อสอบถาม : 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โทรศัพท์ 02-280-3413-4 โทรสาร 02-281-6820