เลือกภาษา

เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560

เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560
-----------------------------------

ที่มาของโครงการและประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์     

              สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย
             โดยในปีงบประมาณ 2560 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

งบประมาณที่สนับสนุน

 • สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ขอรับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
 3. วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 4. ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา

ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ (หรือจนกว่างบประมาณสนับสนุนจะหมดลง)

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560

Download : ประชาสัมพันธ์ทุน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับทุน 

 1. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน MS Word | PDF
 2. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
 4. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 5. ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ขอรับทุน (พอสังเขป) 

ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร

            สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177
E-mail : tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th

สิ่งที่ผู้รับทุนต้องจัดส่งให้สถาบันฯ เมื่อทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์

1. วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (ซึ่งมีข้อความระบุในกิตติกรรมประกาศว่า “วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า”)
2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (สรุปเนื้อหาทั้งหมดของงาน ความยาว 10-15 หน้า) 1 ชุด
3. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ซีดี 1 แผ่น บรรจุไฟล์ดังนี้
          4.1 ไฟล์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ บันทึกเป็น PDF
          4.2 ไฟล์บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บันทึกเป็น WORD และ PDF
          4.3 ไฟล์บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บันทึกเป็น WORD และ PDF

หมายเหตุ

การพิจารณาข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แต่ละรอบ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับจากวันที่ปิดรับ เมื่อคณะกรรมการทุนฯ พิจารณาและมีมติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ที่ผู้ขอรับทุนแจ้งไว้ในเอกสารแบบเสนอโครงการ

ฉะนั้น อย่าลืมระบุที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
หากผู้ขอรับทุนมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ
สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ทางอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะ