เลือกภาษา

เชิญชวนนักวิจัยภายนอกเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

เชิญชวนนักวิจัยภายนอกเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เชิญชวนนักวิจัยภายนอกเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
**วันนี้ - 18 มกราคม 2560**
-----------------------------------

          สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีพันธะกิจข้อหนึ่งคือ ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดทำโครงการ “กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” ขึ้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิด หลักการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต่างประเทศว่ามีแนวทางอย่างไร และเพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ผ่านมาในอดีต ทั้งที่ระบุไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกลไกอื่นๆ เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพรรคการเมืองมากน้อยเพียงใด และค้นหาว่าเพราะเหตุใดการมีส่วนรวมทางการเมืองของประชาชนในสถาบันทางการเมืองจึงมีปัญหา และไม่อาจทำให้พรรคการเมืองกลายเป็นองค์กรทางการเมืองที่สะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ภาพอนาคตว่าด้วยกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถาบันทางการเมืองให้เกิดผลต่อระบบการเมืองอย่างไร

ขอบเขตการวิจัย

  1.  ขอบเขตเชิงประชากร  เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
  2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา  ศึกษาแนวคิด และหลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพรรคการเมือง เปรียบเทียบกับบริบทของต่างประเทศ ศึกษาเชื่อมโยงกับบริบทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพรรคการเมืองในประเทศไทย แล้วนำมาประมวลจัดทำเข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดดุลยภาพ
  3. ขอบเขตเชิงเวลา จำนวนระยะเวลา 12 เดือน โดยส่งงานภายใน 10 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

กำหนดเวลาและสถานที่เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
          ให้ผู้เสนอโครงร่างการวิจัย จัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย - เอกสารแนวคิด (Concept Paper) เป็นไฟล์เอกสาร PDF มาที่ นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ผ่านทาง Email: natchapat@kpi.ac.th ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.

ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  2. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 2 บทความ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ขอบเขตงานเบื้องต้น งานวิจัยเรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  PDF MS Word
  • แผนการดำเนินงาน

ติดต่อสอบถาม
นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
โทร : 02-141-9582
Email: natchapat@kpi.ac.th