เลือกภาษา

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย โครงการศึกษากลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย โครงการศึกษากลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย โครงการศึกษากลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
-----------------------------------
                  

              ตามที่ สถาบันพระปกเกล้าโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกาศรับสมัคร นักวิจัยเพื่อให้ทุนศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง “กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” ภายใต้โครงการศึกษากลไกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ นั้น

             บัดนี้ คณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาวิจัย ดังนี้

1. อาจารย์วีระ หวังสัจจะโชค
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ : ศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และไทย

 ดาวน์โหลดประกาศ

ติดต่อสอบถาม :  นายสิรภพ ยุวะสุต โทร. 02-1419581