เลือกภาษา

ประกวดราคาโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง (Virtual Museum)

ประกวดราคาโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง (Virtual Museum)

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  ประกวดราคาโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง (Virtual Museum)
**ระหว่าง 21 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560**
-----------------------------------

          พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) เพื่อบันทึกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบของสื่อดิจิตอล โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ขอบเขตงาน คุณสมบัติเฉพาะในการจัดจ้าง ดังนี้

ลักษณะงานและประเภทของงาน
                 เป็นผู้จัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) สำหรับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการสำเสนอชิ้นงานในพิพิธภัณฑ์(Museum collection) ใน 3 รูปแบบคือ 1)The brochure museum 2) The content museum และ 3) The learning museum โดยการสำรวจ เก็บข้อมูลวิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอ ข้อมูลเบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ วัตถุจัดแสดง และวัตถุในคลังที่ไม่ได้นำมาจัดแสดง ในรูปแบบ object-oriented และรูปแบบ context- oriented โดยการเลือกเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และนำเสนออย่างเหมาะสม(appropriate technology) ซึ่งเป็นการผสมสาม(integrate) ของ 3D Panorama, Video, Moving image, Still image, Audio, Text ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ผ่าน Website, Social media เช่น Facebook, Mobile application ได้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคาจัดทำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง (Virtual Museum)
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-141-9656 นายสมบัติ หวังเกษม
และหมายเลข 02-141-9659 นายฉัตรชัย วิยานนท์ โทรสาร 02-143-8185