เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 7

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 7

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 7
โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
**เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2560**
-----------------------------------
                  

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัคร 
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร


“ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร”
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ติดต่อสอบถาม : 

นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์
โทร. 02-1419626