เลือกภาษา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

-----------------------------------   

                 ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ได้มีโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ จำนวน 100 คน

***กำหนดการจัดกิจกรรม วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม**

ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา
  3. กำหนดการ
  4. รายละเอียดโครงการ
  5. แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมและอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
  6. แผนที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถนนแจ้งวัฒนะ

ผู้ประสานงาน
นางสาวยะราพร เฉลยโฉม (02 141 9756 , 081 753 4531)
email: yaraporn@kpi.ac.th

หมายเหตุ : สถาบันพระปกเกล้าจัดรถบัสไว้บริการท่านผู้เข้ารับการอบรม
(ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลานัดพบ 14.00 นาฬิกา ณ ด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ)