เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้น \\\"พลเมืองกำลังไทย\\\"

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้น \\\"พลเมืองกำลังไทย\\\"

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้น "พลเมืองกำลังไทย"

-----------------------------------

            ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า จัดการประกวดวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น “พลเมืองกำลังไทย” โดยเปิดรับสมัครผลงานวรรณกรรม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น

            คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน และคณะกรรมการตัดสินผลงานได้พิจารณาคัดเลือก ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 ผลงาน รายนามดังประกาศที่ 2/2561 (ดังเอกสารแนบท้าย)

DOWNLOAD

            ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการโครงการจะประสานงานกับเจ้าของผลงานในรายละเอียดต่อไป


ผู้ประสานงาน
(นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ) 
ฝ่ายเลขานุการโครงการ
02-141-9752