เลือกภาษา

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่
อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------

                ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ได้ข้อเสนอสำหรับนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาและต้องร่วมกันสร้างโดยทุกภาคส่วนของสังคมไทยต่อไป           ข้าสู่เว็บไซต์งานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 19 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

1. นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) 
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9519

2. นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า)
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9520

3. นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันพระปกเกล้า)
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9530
เว็บไซต์: www.kpi.ac.th
Email address: KPIcongress19@kpi.ac.th