เลือกภาษา

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง เชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอบหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2560**
ณ สถาบันพระปกเกล้า (ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น)

-----------------------------------
       

              การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของประเทศอย่าง ขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าว ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด“ธรรมาภิบาล”(Good Governance) ขึ้น 

              จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็น ที่ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระผู้บริหารภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในแบบสหสาขาวิชา ทั้งทางด้านนโยบายสาธารณะ กฎหมายมหาชน เศรษฐศาสตร์ การบริหารและการจัดองค์กร สมัยใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปของประเทศที่เกิดขึ้น

             ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในกำกับรัฐสภา จึงได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำในด้านการเสนอแนะนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการต่างๆ เพื่อที่จะได้นำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าสืบไป

คุณสมบัติผู้เรียน

          สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรอิสระ  ท้องถิ่น  และภาคเอกชน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9618-20 โทรสาร 02-143-8178