รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 18 และ 19 ระหว่าง วันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------

            

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

         ในการสมัคร  ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ด้านทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วงเล็บมุมซอง (สมัคร PDI)
*** ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสาร และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ โทรศัพท์ 02 141 9624
นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ 02 141 9614
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ 02 141 9621

Share :