เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6
**รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560**

-----------------------------------   

                สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6


ผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการประจำตัว หรือผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ หรือเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการ

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ใบสมัคร
  2. รายละเอียดหลักสูตร
  3. แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการเข้าพักโรงแรมและอาหาร สำหรับ รุ่นที่ 5
  4. แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการเข้าพักโรงแรมและอาหาร สำหรับ รุ่นที่ 6
  5. (ร่าง) กำหนดการจัดการศึกษา รุ่นที่ 5-6
  6. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ : 
    1. สถาบันฯ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดการศึกษาอบรม
    2. สถาบันฯ จะจัดที่พักให้กับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และไม่ได้พำนักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา โทรศัพท์ 0-2141-9558 E-mail : chansit@kpi.ac.th