เลือกภาษา

ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5

ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5
**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2560**

-----------------------------------   

                สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 5


ผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการประจำตัว หรือผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ หรือเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการ

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ใบสมัคร รุ่นที่ 5
  2. รายละเอียดหลักสูตร
  3. แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการเข้าพักโรงแรมและอาหาร สำหรับ รุ่นที่ 5
  4. (ร่าง) กำหนดการจัดการศึกษาอบรม
  5. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา โทรศัพท์ 0-2141-9558 E-mail : chansit@kpi.ac.th