เลือกภาษา

ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดทำนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

-----------------------------------   

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ คุณฉัตรชัย  วิยานนท์  โทร 0-2141-9659