เลือกภาษา

รับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

รับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  รับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

-----------------------------------   

ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
โทร 02-141-9558