เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

-----------------------------------   

             การรายงานตัว (ห้องสัตมรามาธิราช ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น 5 โซนทิศตะวันตก)

 ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณา
          1. ยืนยันการเข้ารายงานตัวผ่านช่องทาง http://gg.gg/kpitag8 หรือ คลิกที่ "แบบยืนยันการเข้ารายงานตัว"
          2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน และนำไปชำระได้ที่ธนาคารตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม

เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ มายังหมายเลข 02-143-8176

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ
       1. ตรวจสอบลำดับการรายงานตัวจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
       2. ค่าสูทสถาบัน ประมาณการ 2,000 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาและชำระกับทางร้านสูทโดยตรง)
       3. กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรฯ)
      4. กรณีที่สละสิทธิ์ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585
โทรสาร : 02-143-8176
E-mail : sureebhorn@kpi.ac.th