เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 7

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 7

logo_kpi_web

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 7
** เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ **

-----------------------------------   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
        ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร และคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  •  เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เป็นพนักงาน ข้าราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
  • เป็นผู้นำชุมชน หรือประชาชนทั่วไปผู้มีความสนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่น
  • เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับสมัคร

  1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
  2. ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด
  3. ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9569
นางสาวทักษวดี วิวัฒน์ศิลป์ชัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9566