เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการ
สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17

-----------------------------------
   

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
1. นาวสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ 02-141 9756
2. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ 02-141 9758
โทรสาร : 02-1438186