เลือกภาษา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-----------------------------------   

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทร 02-141-9659