เลือกภาษา

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียนให้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2561

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียนให้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2561

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียน
ให้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2561

-----------------------------------   

      

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9659 หรือ 02-141-9656