เลือกภาษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17
-----------------------------------
   

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
โทรศัพท์ 0-2141-9619 , 24 โทรสาร 0-2143-8178