เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
(ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2560)

                 -----------------------------------
                  

            

   **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

การรับสมัคร  

  1. เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 26 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
  2. ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด
  3. ไม่รับใบสมัครทางโทรสาร สำหรับวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
    ปิดรับใบสมัคร ภายในเวลา 16.30 น.(เท่านั้น) / สำหรับการส่งไปรษณีย์ถือตราประทับวันส่ง
    จากที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หรือ นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9615
นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8179