เลือกภาษา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

-----------------------------------
   

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โครงการบริหารหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ นางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9615
นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9620