เลือกภาษา

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ปีงบประมาณ 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ปีงบประมาณ 2561

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
โครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ปีงบประมาณ 2561
***หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560***

-----------------------------------   

          ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำ โครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ เพื่อสำรวจองค์ความรู้และนำเสนอแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน (TOR โครงการ)

         ในการนี้ โครงการฯ มีความประสงค์จะจ้างนักวิจัยเพื่อทำวิจัยในด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 257 ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 

  • การปฏิรูปด้านการเมือง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กิจกรรมของพรรคการเมืองเปิดเผยและตรวจสอบได้ ให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ฯลฯ
  • การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
  • การปฏิรูปด้านกฎหมาย ให้ใช้การขออนุญาตคณะกรรมการเท่าที่จำเป็น ให้ปฏิรูปการสอนกฎหมายให้มีจริยธรรม ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
  • การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ให้กำหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน สร้างวัฒนธรรมให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็ว ปรับปรุงภาระหน้าที่ของตำรวจ ฯลฯ
  • การปฏิรูปด้านการศึกษา ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ฯลฯ
  • การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย ปรับปรุงระบบภาษีให้เป็นธรรม เสริมสร้างระบบสหกรณ์ ฯลฯ
  • การปฏิรูปด้านอื่นๆ ให้มีระบบจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ให้กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน (นับแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาจ้าง) 
      วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 450,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ผู้สนใจโปรดส่ง

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปภาพ
              ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ ผู้ส่งข้อเสนอจะต้องขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีส่งข้อเสนอในนามบุคคล ให้แนบเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ กรณีส่งในนามหน่วยงานองค์กร ให้แนบเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล 
โปรดดู รายละเอียดการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาได้ที่
http://www.consultant.pdmo.go.th/

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ 02-271-7999 ต่อ 5714-5719
โทรสาร 02-357-3576
Email : thaiconsult@pdmo.go.th

2. ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่ระบุประเด็นที่ท่านประสงค์จะทำวิจัย (โดยให้มีโครงสร้างตาม แบบเสนอโครงร่างการวิจัย)
3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่น

มายัง  “โครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ” สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือทาง Email: meng44@gmail.com  (ใช้ subject “ส่งข้อเสนอโครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ”) เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไป 

***หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โครงการการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศหมายเลข 02-141-9611