เลือกภาษา

เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย ครั้งที่ 2

เชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำกฎหมาย ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดรายลเอียดและลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
โทร. 0-2141-9552 และ 0-2141-9558 โทรสาร 0-2143-8174
e-mail: watcharac@kpi.ac.th และ chansit@kpi.ac.th