เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
**(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2560)**

                 -----------------------------------
                  

            

   **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

การยื่นใบสมัคร  กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่สมบูรณ์ครบถ้วน  มายังสถาบันพระปกเกล้าด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  ตามวัน เวลาที่กำหนด ไม่รับการสมัครทางโทรสาร หรือ E-mail

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ : 02-141-9587, 02-141-9585 (สุรีย์พร, วงศกร)