คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการสถาบัน

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (โทร : 02-141-9555, อีเมล : [email protected])

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (โทร : 02-141-9559, อีเมล : [email protected])

รองเลขาธิการ

นายณัฐพงศ์ รอดมี (โทร : 02-141-9666, อีเมล : [email protected])

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (โทร : 02-141-9719, อีเมล : [email protected])

นางณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (โทร : 02-141-9578, อีเมล : [email protected])

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น (โทร : 02-141-9559 อีเมล : [email protected])

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา (โทร : 02-141-9599, อีเมล : [email protected])

นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล (โทร : 02-141-9532, อีเมล : [email protected])

นางกาญจนา ศรีปัดถา

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (โทร : 0-2281-6851, อีเมล : [email protected])

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (โทร : 02-141-9625, อีเมล : [email protected])

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย (โทร : 02-141-9685, อีเมล : [email protected])

นายณัฐพงศ์ รอดมี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง (โทร : 02-141-9518, อีเมล : [email protected])

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา (โทร : 02-141-9547, อีเมล : [email protected])

นายชวน หลีกภัย

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

นายชลน่าน ศรีแก้ว

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน

นางพรพิศ เพชรเจริญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ

เลขาธิการวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

นายอนันต์ ผลอำนวย

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายไชยา พรหมา

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบัน

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา กรรมการสภาสถาบัน

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ)นรนิติ เศรษฐบุตร

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาต สุขัคคานนท์

กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสถาบันและเลขานุการ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานกรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการ

นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์

กรรมการ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

กรรมการและเลขานุการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

.

กรรมการ

นางชุติมา หาญเผชิญ

กรรมการ

นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

กรรมการ

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

กรรมการ

นางสาวปรารถนา ทองรักษ์

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรี แย้มโกสุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายคมกฤช เพ็ญสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก

กรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

กรรมการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

กรรมการ

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

กรรมการ

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

กรรมการ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการ

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

กรรมการ

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

กรรมการ

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

กรรมการ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

กรรมการ

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

กรรมการ

รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์

กรรมการ

.

กรรมการ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการ

.

กรรมการ

.

กรรรมการและเลขานุการ

นายภควัต อัจฉริยปัญญา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวงศกร นาคนาวา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

รองประธานกรรมการ

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

กรรมการ ตามมาตรา 8 (4)

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการ

นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์

กรรมการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

กรรมการ

.

.

ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

กรรมการ

นายพหล จินดากุล

กรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง

กรรมการ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

กรรมการที่ปรึกษา

ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ประะธานกรรมการ

.

รองประะธานกรรมการ

อธิปบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือผู้แทน

กรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีหรือผู้แทน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือผู้แทน

กรรมการ

ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ

กรรมการ

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

กรรมการ

นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์

กรรมการ

นายธนภน วัฒนกุล

กรรมการ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

กรรมการ

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

เลขานุการ

นางสาวอังคนา ดวงแป้น

เลขานุการ

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

ประธานกรรมการ

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการ

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ

กรรมการ

นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

กรรมการ

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

เลขานุการ

 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน : โทรศัพท์ 02-141-9600 , อีเมล์ [email protected]


Share :

สถาบันพระปกเกล้า