ประกาศการใช้เงิน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ประกาศการใช้เงิน

 • ปี 2563

  ประกาศการใช้เงินปี 2563

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2562

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 การเขียนหนังสือ"ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : เครื่องมือสำหรับการอำนวยการประชุม" และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2561

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17 หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8 โครงการ "Gender Equality in Asia : Comparative Studies" และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2560

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2560 โครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รัฐสภา รุ่นที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 โครงการ ศึกษาเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโอยองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2559

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2559 หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 20 วิจัยค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่่ 14 และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า