ประกาศการใช้เงิน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ประกาศการใช้เงิน

 • ปี 2557

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2557 ประกอบด้วย หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 13 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ศึกษารูปแบบการพัฒนานโยยายสาธารณะฯ และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2556

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2556 ประกอบด้วย หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15 โครงการ ศึกษาข้อมูลองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่น โครงการ การศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2555

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2554 ประกอบด้วย หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่น 2 (เชียงใหม่) หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สำหรับกรมการแพทย์ รุ่นที่ 4 หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 14 หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ 9 และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2554

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2554 ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 ประกาศใช้เงินโครงการ หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ประกาศใช้เงินโครงการ พัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ 4 และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า