ประกาศการใช้เงิน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ประกาศการใช้เงิน

 • ปี 2560

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2560 โครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รัฐสภา รุ่นที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 โครงการ ศึกษาเพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโอยองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2559

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2559 หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 20 วิจัยค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่่ 14 และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2558

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2558 ประกอบด้วย หลักสูตร People's Audit รุ่นที่ 19 การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่่อต้านการทุจริตฯ บทเรียนจากกระบวนการพัฒนาฯ หลักสูตร ว.4 ส.(ใต้) รุ่นที่ 3 หลักสูตรวิทยากรตัวคูณพัฒนายุติธรรมชุมชน และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2557

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2557 ประกอบด้วย หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 13 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ ศึกษารูปแบบการพัฒนานโยยายสาธารณะฯ และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2556

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2556 ประกอบด้วย หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15 โครงการ ศึกษาข้อมูลองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่น โครงการ การศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า