ประวัติความเป็นมา

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2536

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนในที่สุดได้มีการจัดตั้ง “สถาบันพระปกเกล้า” ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นชื่อสถาบันและใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “King Prajadhipok’s Institute” และมีคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า และคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ดูแล

             ต่อมาในวันที่ 6 มิถุนายน 2540 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า เพื่อดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า ตามหลักการที่คณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นชอบ และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 จึงมีผลให้สถาบันพระปกเกล้า มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของประธานรัฐสภา นับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2541 เป็นต้นมา โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าคนแรก และมีศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนแรก (5 มกราคม 2542 – 4 มกราคม 2546) ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลำดับที่สอง (5 กุมภาพันธ์ 2546 - 15 พฤศจิกายน 2549) และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลำดับที่สาม (22ธันวาคม 2549 - 19 ธันวาคม 2557) ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลำดับที่สี่ (22 ธันวาคม 2557 - 21 ธันวาคม 2565) และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าจนถึงปัจจุบัน

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

11นายวันมูหะมัดนอร์ มะทาปัจจุบัน
ที่ ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 5 กันยายน 2541 -28 มิถุนายน 2543
2 นายพิชัย รัตตกุล 30 มิถุนายน 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543
3 นายอุทัย พิมพ์ใจชน 6 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 มกราคม 2548
4 นายโภคิณ พลกุล 7 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549
5 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 26 ตุลาคม 2549 - 21 มกราคม 2551
6 นายยงยุทธ ติยะไพรัช 23 มกราคม 2551 - 30 เมษายน 2551
7 นายชัย ชิดชอบ 14 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
8 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 3 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556
9 ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย 17 สิงหาคม 2557 - 24 พฤษภาคม 2562
10 นายชวน หลีกภัย 28 พฤษภาคม 2562 - 19 มีนาคม 2566
11 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 5 กรกฎาคม 2566- ปัจจุบัน

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ที่ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 5 มกราคม 2542 - 4 มกราคม 2546
2 ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร 5 กุมภาพันธ์ 2546 - 15 พฤศจิกายน 2549
3 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 22 ธันวาคม 2549 - 21 ธันวาคม 2553
4 ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 22 ธันวาคม 2553 - 19 ธันวาคม 2557
5 ศ.วุฒิสาร ตันไชย 22 ธันวาคม 2557 - 21 ธันวาคม 2565
6 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ 22 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน

 

 


Share :

สถาบันพระปกเกล้า