หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษาวิจัยการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหราชอาณาจักร
ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหราชอาณาจักร
จัดทำโดย รัฐสภา จุรีมาศ และคณะ
นำเสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า

      ภายใต้โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2562
ปัจจุบันอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งบุคคลสื่อสารถึงกันนั้นสามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยุโรป พบว่ามีการบันทึกรายงานจำนวนกว่า 12 ประเทศหรือในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย1 ที่มีการออกมาตรการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐสามารถกระทำการเพื่อเข้าถึงหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารของบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศนั้น จะเห็นได้ว่าขอบเขตการใช้อำนาจดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นนโยบายของรัฐแต่ละรัฐ ที่มุ่งกระทำเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐตนได้ อาทิ การติดต่อสื่อสารในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ อาชญากรรมร้ายแรง หรือความปลอยภัยสาธารณะของประชาชน เป็นต้น กรณีดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องจำเป็นที่รัฐมีพันธกิจที่ต้องดำเนินการกรองข้อมูลเพื่อป้องกันภยันตรายดังกล่าวให้แก่ประชาชน

การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันในสหราชอาณาจักร (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง)

ดาวน์โหลด 1089 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า