งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบอบการเมืองใหม่ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
เรื่อง  ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบอบการเมืองใหม่ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
โดย นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์
นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
พุทธศักราช 2564

      ความคาดหวังของราษฎรต่อระบอบการเมืองสมัยใหม่หลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 เกิดขึ้นเพื่อต้องการกลับไปทบทวนชุดคำอธิบายเดิมที่ยังคงทรงพลังในสังคมไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นก็คือ ชุดคำอธิบายที่กล่าวว่าการปฏิวัติใน พ.ศ. 2475 นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงวงเเคบในกลุ่มชนชั้นนำเท่านั้นโดยที่ราษฎรมิได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่อย่างใด

ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบอบการเมืองใหม่ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฯ

ดาวน์โหลด 329 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลด 108 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้ธรรมาภิบาลในกระบวนการพิจารณาคดี(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า