งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
เรื่อง บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันพระปกเกล้า

          รายงานวิจัยเรื่องบทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธารประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 มีคำถามในงานวิจัยอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก สมาชิกผู้แทนราษฎรเขตภาคเหนือชุดแรก มีบทบาทอย่างไรบ้างในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ประการที่สอง สมาชิกผู้แทนราษฎรเหล่านี้มีบทบาทที่ตอบสนองอย่างไรต่อระบอบการเมืองใหม่ ในแง่มุมของการเผยแพร่ประชาธิปไตยและระบอบการเมืองใหม่ และประการที่สาม สมาชิกผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้ภูมิหลังความเป็นมาอย่างไรก่อนการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และภายหลังลงจากตำแหน่งคนกลุ่มนี้ยังสัมพันธ์กับการเมืองหรือไม่อย่างไร

บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร (39 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการกองทุนหมู่บ้าน...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วาทกรรมเพลงเพื่อชีวิตในบริบทการเมืองไทย (พ.ศ.2525-2550)...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 157 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2476-2477

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า