งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
เรื่อง บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475
จัดทำโดย ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์
เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันพระปกเกล้า

          รายงานวิจัยเรื่องบทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธารประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 มีคำถามในงานวิจัยอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก สมาชิกผู้แทนราษฎรเขตภาคเหนือชุดแรก มีบทบาทอย่างไรบ้างในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ประการที่สอง สมาชิกผู้แทนราษฎรเหล่านี้มีบทบาทที่ตอบสนองอย่างไรต่อระบอบการเมืองใหม่ ในแง่มุมของการเผยแพร่ประชาธิปไตยและระบอบการเมืองใหม่ และประการที่สาม สมาชิกผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้ภูมิหลังความเป็นมาอย่างไรก่อนการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และภายหลังลงจากตำแหน่งคนกลุ่มนี้ยังสัมพันธ์กับการเมืองหรือไม่อย่างไร

บทบาทผู้แทนราษฎรภาคเหนือชุดแรกในสายธาร (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำหลักนิติรัฐมาใช้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาแกแต วิถีการแก้ปัญหาชุมชนของชาวมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

ดาวน์โหลด 67 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า