ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 
เรื่อง การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (Parliamentary Reform : Comparative Perspectives)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน2555

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ปาฐกถา เรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภาไทย” 
อภิปราย เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปรัฐสภาไทย”
โดย ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
การประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่มย่อยที่ 1 บทบาทด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา
กลุ่มย่อยที่ 2 บทบาทด้านการตรวจสอบ และถ่วงดุลของรัฐสภา 
กลุ่มย่อยที่ 3 บทบาทด้านการงบประมาณของรัฐสภา
กลุ่มย่อยที่ 4 บทบาทด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน
กลุ่มย่อยที่ 5 รัฐสภากับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม

ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

ประวัติผู้แสดงปาฐกถาและวิทยากร 
1. ผู้แสดงปาฐกถานำ และ วิทยากรอภิปรายร่วมระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ วันที่ 8 พ.ย. 55
2. ผู้แสดงปาฐกถาเปิด และวิทยากรอภิปราย เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปรัฐสภาไทย” วันที่ 9 พ.ย. 55
3. ผู้สรุปกลุ่มย่อย วันที่ 10 พ.ย. 55
4. ผู้แสดงปาฐกถาปิด วันที่ 10 พ.ย. 55

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักการและเหตุผล (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
กำหนดการ (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 8 พ.ย. (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 9 พ.ย. (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part1) (17 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (30 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า