ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 
“8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ” 
(Eight Decades of Thai Democracy: Dynamics of Power Balancing) 
เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ดาวน์โหลดเอกสารงานประชุมวิชาการ

  1. หลักการและเหตุผล : 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ
  2. หลักการและเหตผล (ห้องย่อย)
  3. หนังสือ "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ"
  4. เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ วันที่ 6 พ.ย 57
  5. เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ วันที่ 7 พ.ย 57
  6. หนังสือ 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ

 

*หมายเหตุ*  ชี้แจงบทความของ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 16

ดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยาย

1. Systems, Organizations and People for the Sustainable Democracy: Thinking of democracy with reference to the case of Japan (Masahiro Horie)
2. Balanced Institutional Reform (Dr. Allen Hicken )

วิดีโอ บันทึกงานประชุมวิชาการ สุาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 
** 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 **

พิธีเปิด : โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ปาฐกถาเรื่อง On the Path of Democracy: from Global Perspective to the Thai Experience โดย Dr. Surin Pitsuwan
Power Balancing and Sustainable Democracy : การอภิปรายร่วมระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ

** 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 **

ปาฐกถาเรื่อง 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ โดย ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
การแสดงทรรศนะ : บทเรียนสู่อนาคตเพื่อประชาธิปไตยไทยที่มีคุณภาพ

** การประชุมกลุ่มย่อย **

กลุ่มย่อยที่ 1. การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ (Part 1 Part 2 )
กลุ่มย่อยที่ 2. การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา (Part 1 | Part 2 )
กลุ่มย่อยที่ 3. ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
กลุ่มย่อยที่ 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างดุลอำนาจอย่างแท้จริง (Part 1 | Part 2 )
กลุ่มย่อยที่ 5. สถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง : ดุลยภาพที่เหมาะสม (Part 1 | Part 2 )
กลุ่มย่อยที่ 6. ดุลอำนาจรัฐ ท้องถิ่น และประชาชน : การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น (Part 1 | Part 2 )

** 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ** 
การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มย่อยที่ 1. การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ โดย รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
กลุ่มย่อยที่ 2. การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
กลุ่มย่อยที่ 3. ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
กลุ่มย่อยที่ 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างดุลอำนาจอย่างแท้จริง โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
กลุ่มย่อยที่ 5. สถาบันการเมืองกับการเมืองภาคพลเมือง : ดุลยภาพที่เหมาะสม โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
กลุ่มย่อยที่ 6. ดุลอำนาจรัฐ ท้องถิ่น และประชาชน : การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557

เอกสารประกอบการประชุม (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI 16 ฉบัยที่ 1 (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI 16 ฉบัยที่ 2 (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 9 พ.ย. (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part1) (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า