ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาการเมืองการปกครองไทย พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย


เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนาจัดงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558 (Thai Politics Forum 2015) หัวข้อ “พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย” ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงผลงานวิจัยด้านการเมืองการปกครอง และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในอนาคต ภายใต้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับมุมมองที่แตกต่าง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ในวันแรก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา จากนั้นเป็นเวทีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทย” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามด้วยการนำเสนองานวิจัยและอภิปราย ส่วนในวันที่สอง นำเสนองานวิจัยและการอภิปราย โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อยตามหัวข้องานวิจัย ได้แก่ การเสริมสร้างความปรองดอง การต่อต้านการทุจริตและการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อตรง การเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและความเคลื่อนไหวของพลเมือง และนักการเมืองท้องถิ่น จากนั้นนำเสนองานวิจัยและอภิปรายในห้องประชุมใหญ่ร่วมกันในหัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต และหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ ในช่วงท้ายเป็นพิธีปิดการสัมมนาโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวปิดการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจำปี 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า