ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสม. ลงพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด


ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 23 โรงเรียน เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) เพื่อสร้างเยาวชนเป็นพลเมืองที่รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกลายเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งสถาบันพระปกเกล้าจะทำต่อเนื่องต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า