ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการสำนึกพลเมือง


วันที่ 31สิงหาคม ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม โครงการสำนึกพลเมือง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ "พลเมืองไทยกับการส่งเสริมประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า" รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมฝากให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นคณาจารย์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 (สพม.27) จาก 14 โรงเรียน จำนวน 48 คน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้าน เพื่อจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้เยาวชนที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า