ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วปท. จัดงานสัมมนาประจำปี 2558 หัวข้อ สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจายอำนาจไทย


วันที่ 3 กันยายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจัดงานสัมมนาประจำปี 2558 หัวข้อ “สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจายอำนาจไทย” ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ กิจกรรมเริ่มต้นด้วย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวรายงานโครงการ จากนั้น รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมเยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” ตามด้วยปาฐกถาพิเศษโดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หัวข้อ “ปฏิรูปท้องถิ่น : ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การกระจายอำนาจไทย” โดยกล่าวถึงพัฒนาการการกระจายอำนาจที่ผ่านมา หลักคิดเรื่องการกระจายอำนาจในร่างรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า