ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมและนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558


วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องสัตมรามาธิราช วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมและนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานของเยาวชน โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทีมเยาวชนนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า