ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก ( L2L)


วันที่ 8 กันยายน 2558 ห้องสัตมรามาธิราช วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก ( L2L) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทยกับการกระจายอำนาจในอนาคต” ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า