ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen Showcase)


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดการประกวดผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen Show Case) ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 36 ทีม จาก 17 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวด และอาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการประกวด ณ ห้องสีหราชบอลรูม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการประกวด ณ ห้องกินรี โดยทั้งสองระดับมีสัดส่วนการให้คะแนนจากคณะกรรมการเหมือนกัน คือ ร้อยละ 50 จากการนำเสนอผลงานบนเวที และอีกร้อยละ 50 จากการตรวจแฟ้มผลงาน โดยหลังจากทุกทีมนำเสนอผลงานบนเวทีเสร็จสิ้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ตามด้วยการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และปิดท้ายด้วยพิธีประกาศผลโรงเรียนที่ชนะการประกวดทั้ง 10 ทีม (มัธยมศึกษาตอนต้น 5 ทีม และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ทีม) โดยได้รับเกียรติจากนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง มอบโล่ที่ระลึกและเงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทีมห้อง ม.2/7 ในประเด็นปัญหา “จราจรหน้าโรงเรียน” และรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ทีมห้อง ม.4/1 ในประเด็นปัญหา “ท้องก่อนวัยเรียน” ทีมชนะเลิศทั้งสองทีมได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่ห์ที่ระลึก ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอบนเวทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์ศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ วิยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอบนเวทีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์อังสนา พิไสยสามนต์เขต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และอาจารย์วณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ วิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ส่วนคณะกรรมการตรวจแฟ้มผลงานได้แก่ อาจารย์เบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า อาคารละเอียด สุขจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาจารย์ทับทิม ปานคะเชนทร์ ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ ผศ.เฉลิมชัย สุขจิตต์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า