ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 14


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 14 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้ากล่าวเปิดการศึกษาและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยรองศาสตราจารย์ศรีวงศ์ สุมิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมแนะนำภาพรวมหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชประวัติรัชกาลที่ 7 และการถวายการยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยองค์การ UNESCO” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความเข้าใจในตรรกและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่การบริหารและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจ โดยในรุ่นที่ 14 มีจำนวนผู้เข้าศึกษาอบรมทั้งสิ้น 141 คน และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ 18 กันยายน 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า